کلاريترومايسين   
توضیحات  

کلاريترومايسين  Clarithromycin

گروه دارويی : ماکروليد ، آنتی بيوتيک ، ضد مايکو باکتری 
اشکال دارويی : F.C. Tab: 250, 500 mg     For Susp: 125 mg/ml 

مکانيسم اثر : 

اتصال به ريبوزوم باکتری و ممانعت از سنتز پروتئين توسط باکتری . جذب خوب از مجاری گوارشی ، دارای غلظت بالا در مخاط بينی ، لوزه ها ، ريه ، دارای غلظت بافتی بالاتر از سرمی ، ورود راحت به لکوسيت ها و ماکروفاژها ، متابوليزه شده در کبد . نيمه عمر نهايی 4-3 ساعت در دريافت کنندگان mg 250 دو بار در روز و حدود 7-5 ساعت در دريافت کنندگان mg500 دو بار در روز ، اوج غلظت پلاسمايی طی 3-2 ساعت ، دفع : از ادار و مدفوع 
مشتق اسيدی اريترومايسين می باشد که با سنتز شيميايی تهيه می گردد . 

مصرف بر حسب انديکاسيون 
فارنژيت : بالغين mg250 هر 12 ساعت به مدت 10 روز 
سينوزيت حاد ماگزيلا ، برونشيت حاد و يا عود برونشيت مزمن ، پنومونی و اتيت حاد ميانی ناشی از پنوموکوک، هموفيلوس آنفولانزا ، مايکو پلاسما پنومونيه ،کلاميديا پنومونيه ، موراکسلا کاتاراليس و عفونت های پوستی بدون عارضه ناشی از استرپ يا استاف 
بالغين : mg500-250 هر 12 ساعت به مذت 14-7 روز (در سينوزيت : 14 روز) 
پيشگيری و درمان عفونت منتشر ناشی از مايکوباکتريوم آويوم اينتراسلولار(MAC) 
بالغين : mg 500 هر 12 ساعت در درمان عفونت مذکور از اين دارو همراه با ساير داروهای ضد مايکوباکتری استفاده می شود. 
دوزاژ عمومی در اطفال : mg/kg 5/7 هر 12 ساعت تا حداکثر 1 گرم در روز (طول درمان همانند بالغين) که با توجه به وزن طفل و ميزان داروی موجود در سوسپانسيون ml5/mg12 ، ml سوسپانسيون جهت مصرف محاسبه می شود . 
تريپل تراپی در درمان بيماری پپتيک ناشی از هليکوباکترپيلوری 
پس از تائيد FDA در رابطه با اثر موثر و کارآمد کلاريترومايسين در درمان عفونت هليکوباکترپيلوری در مخاط معده افراد مبتلا ، اين آنتی بيوتيک جايگزين ديگر آنتی بيوتيک ها رژيم درمانی اين بيماری قرار گرفت . 
بالغين : mg500 کلاريترومايسين هر 12 ساعت + mg20 آمپرازول + mg500 مترونيدازول هر 12 ساعت به مدت 14-7 روز 

عوارض جانبی :
 
خفيف و گذرا بوده و در کمتر از 3% موارد منجر به قطع دارو می شود. 
مصرف در حاملگی : گروه C (سالم ولی با نظارت) 

شرايط نگهداری : 
در دمای c °30-15 و دور از نور 
 

طراحی و سئو سایت توسط نونگار