اريترومايسين اتيل سوکسينات   
   
توضیحات  

اريترومايسين اتيل سوکسينات Erythromycin Ethyl Succinate 
                                                                                                               
فرمول بسته :
 C43H75NO16    جرم مولکولى : 862.1 gr 

 خواص فيزيکی : 
پودر کريستالی سفيد رنگ که معمولاً در آب نامحلول است و با توجه به نوع گريد توليدی به دو شکل امولسيون در آب و قرص مصرف می شود . 
مشتق اسيدی اريترومايسين می باشد که با سنتز شيميايی تهيه می گردد . 

 طبقه بندی درمانی : 
جزء دسته آنتی بيوتيک ها بوده که معمولاً برای درمان بيماري های التهابی حاد لگن ، عفونتهای خفيف تا نسبتاً شديد دستگاه تنفسی پوست و بافت نرم ناشی از ارگانيسمهای حساس ، بيماری سيفيليس ، عفونت های دستگاه اداری – تناسلی در دوران حاملگی ، درمان موضعی آکنه استفاده می شود . 
بدليل تاثير مناسب و رده بندی در دسته Extermely safe antibiotic ، اريترومايسين اتيل سوکسينات در درمان و يا پيشگيری از عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی کودکان و سالمندان اولين انتخاب پزشکان می باشد
 

طراحی و سئو سایت توسط نونگار